ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ครูปอ

เลือกกดส่วนที่ต้องการจากองค์ประกอบที่ 1

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

        ส่วนที่ 1  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

                        1. ภาระงาน  

                        2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู  

        ส่วนที่ 2  ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน